Algemene voorwaarden

Artikel 1.
1.1 Zwartevalk Juweliers V.O.F.heeft naast zijn winkelconcept per 15-06-2009 gestart met verkoop via internet onder de naam www.zwartevalk.com. (hierna: zwartevalk.com).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van zwartevalk.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door zwartevalk.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door zwartevalk.com. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzend- & administratiekosten per bestelling bij besteding tot 50.- bedragen 5.-

4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.4 Het kan voorkomen dat prijzen op de website afwijken van de prijzen in de winkels. Het is niet mogelijk om in de winkel een beroep te doen op prijzen die gelden op de website.

4.5 zwartevalk.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Betalen is mogelijk per i-Deal, Bancontact, Klarna, American Express, Mastercard of VISA.

5.2 Het minimum aankoopbedrag is 10,-

5.3 De klant geeft zwartevalk.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering

6.1 zwartevalk.com streeft ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur besteld zijn de zelfde dag met POSTNL op te sturen. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat een product niet op voorraad is) zal zwartevalk de klant hiervan op de hoogte stellen. zwartevalk.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan zwartevalk.com kan worden toegerekend c.q. wederzijds is overeengekomen dat de termijn voor bepaalde tijd verlengd is. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen, dan kan de klant direct ongedaan maken, waarbij de klant reeds betaalde gelden binnen 30 dagen terug ontvangt van zwartevalk.com.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.zwartevalk.com zal in dat geval indien van toepassing voor vlotte terugbetaling zorg dragen.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal zwartevalk.com zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan zwartevalk.com verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door zwartevalk.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 zwartevalk.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Zwartevalk Juweliers V.O.F., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwartevalk Juweliers V.O.F., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Conformiteit

9.1 zwartevalk.com staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Bedenktijd/ Retourneren

10.1 zwartevalk.com hanteert een bedenktijd 14 dagen. Indien u binnen deze periode gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht krijgt u het aankoopbedrag teruggestort.

10.2 U kunt retourneren per post.

10.3 Indien u het artikel terugstuurt per post komen de kosten voor het terugzenden voor rekening van de klant

10.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan zwartevalk.com te melden.

10.5 Indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, mag het product binnen 14 dagen na aflevering aan zwartevalk.com geretourneerd worden op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

10.6 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal zwartevalk.com het reeds betaalde aankoopbedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

10.7 Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd niet van toepassing, indien de verkoop:- edelstenen of edelmetaal betreft waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop zwartevalk.com geen vat heeft;- voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en gegraveerde sieraden.- goederen betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

Artikel 11. Bestellingen/communicatie voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en zwartevalk.com, dan wel tussen zwartevalk.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en zwartevalk.com, is zwartevalk.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van zwartevalk.com.

Artikel 12. Overmacht

zwartevalk.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat zwartevalk.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Terms and Conditions Terms zwartevalk.com